كربوكسي تراپي يكي ديگراز روشهاي غير جراحي براي درمان چاقي هاي موضعي وسلوليت وخطوط استريا ميباشد،دراين روش گازدي أكسيد كربن استريل ازطريق دستگاه مخصوص وبا مقدار مشخص در مناطق تجمع چربي وداراي أستريا تزريق ميشود،گاز دي أكسيد كربن گشادكننده بسيار قوي عروق مي باشد ومتعاقبأ جريان خون واكسيژن رساني بافتي را زياد مي كند دراين شرايط سلولهاي چربي به واسطه جذب مايع داخلي كوچكتر شده درنتيجه حجم سلولهاي چربي نيز كم مي شود وسلولهاي چربي با نظم بيشتر كنار هم قرار ميگيرند واين عمل به پوست حالت صاف وبأ طراوتي ميدهد.از طرفي با تحريك فيبروبلاستها باعث كلاژن سازي وشروع فرايند جوان سازي وبهبود چروكهاي پوستي وخطوط استريا ميشود.