دستگاه گوارش شيرخوار قبل از شش ماهگي توانايى هضم غذاهاى جامد را ندارد از اين روى بهترين زمان براى شروع غذاى كمكى درشيرخواران پايان شش ماهگي است .اگر بخواهيم در مورد اصول كلى شروع غذاى كمكى بگوييم رعايت چند نكته ضرورى است ،با رعايت اين موارد سؤالات شما مادران عزيزبدون جواب نمى ماند. ١- شروع غذاي كمكي با موادي ساده زود هضم،زود جذب ميباشد ،مثل. ؟. فرني. ٢- قوام غذاي ابتدايى بايد كمي بيشتر از شير مادر باشد تا شير خوار توانايى بلع ان غذا را داشته باشد و بصورت تدريجى به قوام غذا اضافه شود . ٣- غذاي كمكي را نبايد با ميكسر ،ميكس كنيد چرا كه اگر چنين باشد شيرخوار توانايى جويدن غذا را دراينده پيدانمي كند . ٤- بين هر ماده غذايي كه به برنامه غذايي شيرخوار اضافه ميكنم حتما پنج تا هفت روز فاصله باشد تا اگر نسبت به ماده غذايى جديد شيرخوار حساسيت نشان داد متوجه شويم. ٥- هميشه طبق برنامه غذايى تعيين شده عمل كنيد ،،عجله نكنيد،،، بهترين برنامه توصيه شده بصورت جدول وشماتيك پشت تمامى كارت هاى واكسن ساده وقابل درك درج شده .٦- درابتدا از يك وعده وهروعده يك تاشش قاشق مرباخوري در روز شروع كنيد وبتدريج به سه تا چهاروعده وهر وعده شش تا دوازده قاشق مرباخوري در روز وعده ها وحجم عذاي كمكى را زياد كنيد .